Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku - Kamiennej

"Szkoła przyjazna dla ucznia,

pozwalająca mu odkrywać swoje zainteresowania,

zdolności i odnosić sukcesy"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „EMOCJA” - 
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Wspierający Rozwój Emocjonalny i Społeczny Dzieci 
i Młodzieży

Klasa IV a w bieżącym roku szkolnym będzie realizowała innowację pedagogiczną „Emocja”. Główne cele innowacji to:

● Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym.

● Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.

● Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.

● Integracja zespołu klasowego.

● Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

● Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

● Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Innowacja zakłada realizację pięciu modułów:

I moduł –   „ KREATYWNOŚĆ ”

II moduł –   „WYOBRAŹNIA”

III moduł –  „MOC SŁÓW ”

IV moduł – „ EMPATIA”

V moduł –   „OSWAJANIE STRACHU ”